Tag Archives: 4th April Solidarity Day

Aktualizacja: 4 kwietnia i zwolnienie Libre Flot

W miniony poniedziałek, 4 kwietnia byliśmy świadkami entuzjastycznych reakcji na wezwanie do działania w ramach solidarności z Libre Flot. W całej Europie odbyły się akcje, w tym demonstracje przed ambasadami i konsulatami Francji; akcje pisania listów i inne formy wsparcia były widoczne także w innych częściach świata, aż po Rosję i Stany Zjednoczone. To porywające, że w tak krótkim czasie i bez koordynacji udało się uzyskać tak duże międzynarodowe poparcie.

Kopenhaga, Dania:
https://www.facebook.com/100066679933862/posts/314812434084752/

Albi, Francja
https://www.youtube.com/watch?v=QLLOvL7-0Is

Marsylia, Francja
https://twitter.com/tkns_mars/status/1511461218279641088

Monachium, Niemcy:
https://www.instagram.com/p/Cb8PvXIsmCB/

Ateny, Grecja:
https://twitter.com/laf_portal/status/1511015657001086978

Thessaloniki, Grecja:
https://libertasalonica.wordpress.com/2022/04/04/victoire-a-la-greve-de-la-faim-du-militant-social-et-revolutionnaire-international-libre-flot/

Kraków, Polska:
https://www.facebook.com/323270878171872/posts/1333983450433938/

Lizbona, Portugalia
https://sansnom.noblogs.org/archives/11510

Bern & Genewa, Szwajcaria:
https://barrikade.info/article/5100

Bristol, UK:
https://kurdistansolidarity.net/2022/04/04/some-are-heroes-while-others-are-terrorists/

Kyiv, Ukarina:
https://solidaritytodecember8.wordpress.com/2022/04/04/kiev-solidarity-to-libre-flot/

Inne miejsca
https://expansive.info/Libre-Flot-amour-et-solidarite-internationale-3230

4 kwietnia wieczorem Libre Flot zdecydował się zakończyć strajk głodowy z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. W czwartek, 7 kwietnia Libre Flot został zwolniony na mocy postanowienia sędziego z powodów medycznych i przewieziony do cywilnego szpitala, gdzie został poddany leczeniu.
Należy jednak podkreślić, że nie jest to koniec jego walki, nie należy też zaprzestać międzynarodowego wsparcia dla niego.

Libre Flot jest zobowiązany do regularnego zgłaszania się na policję i musi nosić elektroniczną bransoletkę. Co więcej, sędzia ma prawo wrzucić go z powrotem do więzienia, jeśli jego stan zdrowia się poprawi.

Oświadczenie Libre Flota o zakończeniu strajku głodowego:

Te prawie 16 miesięcy spędzone w odosobnieniu pozostawiło we mnie o wiele więcej konsekwencji fizycznych, ale przede wszystkim psychicznych i mentalnych niż 10 miesięcy wojny w Syrii.

[Więcej] nawet niż to, co przeżyłem podczas wyzwolenia Raqqi, stając twarzą w twarz z oddziałami Daesh broniącymi zaciekle stolicy swojego kalifatu,

Pozostaję oszołomiony nie tylko cenzurą, jaka otacza moją sytuację, ale przede wszystkim milczeniem wobec mojej uzasadnionej i rozsądnej prośby ze strony rządu francuskiego, PNAT (Krajowej Prokuratury Antyterrorystycznej) i sędziego śledczego Jeana-Marca Herbauta, demonstrujących w ten sposób wybór, by pozwolić mi umrzeć!

Jednak w dniu moich urodzin, po 36 dniach strajku głodowego, kiedy mój stan zdrowia staje się bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek, dokonuję wyboru życia jako odrodzenia, nowego życia, które tej wiosny towarzyszy i odwraca się od potencjalnego śmiertelnego wyniku. 4 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00 postanowiłem zatankowaćdo pełna.

Ale nic się teraz nie kończy, pozostaję zamknięty, pogrzebany żywcem i bardziej niż kiedykolwiek liczę na Wasze wsparcie i apel o solidarność.

Powtarzam, że proszę jedynie o traktowanie mnie jak wszystkich współoskarżonych, czyli o zwolnienie mnie na czas, aby móc wykazać oszczerczą stronę tego haniebnego oskarżenia o terroryzm, które nie trzyma się kupy.

Z pozdrowieniami i szacunkiem,

Libre Flot.

Libre Flot o swoim zwolnieniu:

Dzisiaj, 7 kwietnia 2022 r., zostałem zwolniony z powodów medycznych, pod nadzorem elektronicznej bransolety…

Zostałem przeniesiony do szpitala na wolności, aby skorzystać z wszelkiej niezbędnej opieki wynikającej z tego długiego okresu wycieńczenia. Będę mógł skupić się na odbudowie mojego ciała, intelektu i psychiki.

To dla mnie wspaniała wiadomość, choć droga do rozbicia fikcji oskarżenia o terroryzm, znanej jako afera 8.12, jest zapewne jeszcze długa.

Ale nie zapomniałem o Was i chciałbym z całego serca podziękować wszystkim ludziom, organizacjom i grupom, które mnie wspierały i rozpowszechniały.

Nie mam słów, by wyrazić moją wdzięczność!

Jeszcze raz dziękuję,

BERXWEDAN JIYAN E!

Libre Flot

Przetłumaczono z: https://soutien812.blackblogs.org/2022/04/07/libre-flot-a-mis-fin-a-sa-greve-et-est-libere-pour-raison-medicale/

To, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, było małym, ale znaczącym krokiem międzynarodowej solidarności i walki więziennej. Mimo to nie ma czasu na samozadowolenie. Na całym świecie wiele osób pozostaje w więzieniach. Wzywamy do nieustannego wspierania Libre Flot i wszystkich więźniów, dopóki wszyscy nie będą wolni.

UPDATE: The 4th of April and the release of Libre Flot

Last Monday, the 4th of April, we saw enthusiastic responses to the call of action in solidarity with Libre Flot. There were actions across Europe including demonstrations in front of French embassies and consulates; letter writing events and other forms of support were also seen in other parts of the world, as far as Russia and the United States. It is exhilarating to see the amount of international support generated organically in such short amount of time and without coordination.

Copenhagen, Denmark:
https://www.facebook.com/100066679933862/posts/314812434084752/

Albi, France:
https://www.youtube.com/watch?v=QLLOvL7-0Is

Marseille, France:
https://twitter.com/tkns_mars/status/1511461218279641088

Munich, Germany:
https://www.instagram.com/p/Cb8PvXIsmCB/

Athens, Greece:
https://twitter.com/laf_portal/status/1511015657001086978

Thessaloniki, Greece:
https://libertasalonica.wordpress.com/2022/04/04/victoire-a-la-greve-de-la-faim-du-militant-social-et-revolutionnaire-international-libre-flot/

Krakow, Poland:
https://www.facebook.com/323270878171872/posts/1333983450433938/

Lisbon, Portugal
https://sansnom.noblogs.org/archives/11510

Bern & Geneva, Switzerland:
https://barrikade.info/article/5100

Bristol, UK:
https://kurdistansolidarity.net/2022/04/04/some-are-heroes-while-others-are-terrorists/

Kyiv, Ukraine:
https://solidaritytodecember8.wordpress.com/2022/04/04/kiev-solidarity-to-libre-flot/

More locations:
https://expansive.info/Libre-Flot-amour-et-solidarite-internationale-3230

In the evening of the 4th, Libre Flot decided to end the hunger strike amidst deteriorating health. Later on Thursday, the 7th of April, Libre Flot was released by order of the judge based on medical reason, and was transferred to a civilian hospital to receive recovery treatment.

However, it needs to be stressed that this is not the end to his struggle, nor the international support for him should ceased. Libre Flot is obligated to report to the police regularly and is required to wear an electronic bracelet. More over, it is the prerogative of the judge to throw him back into jail should his health improves.

Libre Flot’s statement on the end of his hunger strike:

While these almost 16 months of solitary confinement have left me with much more consequences both physical but above all mental and psychological than 10 months of war in Syria.

Even as I survived the liberation of Raqqa, facing Daesh troops defending tooth and nail the capital of their caliphate,

I remain flabbergasted not only by the censorship that is made around my situation, but especially in front of the silence vis-à-vis my legitimate and reasonable request on the part of the French government, the PNAT (National Anti-Terrorist Prosecutor’s Office), the investigating judge Jean-Marc Herbaut, thus demonstrating their choice to let me die!

Yet on this birthday, after 36 days of hunger strike when my state of health becomes more hazardous than ever, I make the choice of life as a rebirth, a new life that this spring accompanies and turns its back on a potential fatal outcome. This April 4, 2022 at 6 p.m., I decided to refuel.

But nothing ends now, I remain locked up, buried alive and more than ever, I hope for your support and call for solidarity.

I reiterate that I ask only to be treated like all co-accused, namely to be released the time to be able to demonstrate the slanderous side of this shameful terrorist accusation that does not hold water.

Greetings and respect,

Libre Flot.

Libre Flot’s message regarding his release:

Today, 7 April 2022, I have been released, under electronic bracelet, for medical reasons…

I have been transferred to a hospital, free, to benefit from all the care necessary as a result of this long period of inanition. I will be able to focus on rebuilding my body, my intellect and my psyche.

This is great news for me, although the road ahead to shatter the charade of the terrorist accusation, known as the 8.12 affair, is probably still long.

But I have not forgotten you and I would like to thank from the bottom of my heart all the people, collectives and organizations that supported me and spread the word.

I have no words to express my gratitude!

Thank you again,

BERXWEDAN JIYAN E!

Libre Flot

Translated from: https://soutien812.blackblogs.org/2022/04/07/libre-flot-a-mis-fin-a-sa-greve-et-est-libere-pour-raison-medicale/

What happened last week was a small yet significant step of international solidarity as well as prison struggle. Nonetheless, there is no time to be complacent. Many more remain locked up across the world. We call for the continuous support for Libre Flot and all prisoners until everyone is free.

KIEV: Solidarity to Libre Flot

The Anarchist/Anti-authoritarian comrades of Operation Solidarity Kyiv are managing the culminating point of a vast international logistical network that provides military, medical and other supplies, particularly to anti-authoritarian units and individuals who are fighting in the resistance to the Russian Invasion. 
Today, on the 4th of April, despite operating under a very busy schedule with high stakes, within a war zone, they took the time to manifest their solidarity with Libre Flot!

Some are Heroes, While Others are Terrorists

Statement for the International Day of Action in Solidarity with Libre Flot

On the 24th of February, the Russian military launched their war of conquest against Ukraine. This brutal war shocked many around the world. In response, thousands of foreigners flocked to Ukraine to participate in its defense. They are welcomed in Ukraine with open arms, regardless of their political background. Many around the world also celebrate them as heroes – particularly in the West, and even by some governments.

In the same season seven years ago, Kurdish-led forces liberated the area of Kobani in Northern Syria from Islamic State militants who inflicted unimaginable cruelty on the population. But it would take another four years until the Kurdish and Arab Syrian Democratic Forces captured their last stronghold on the east bank of the Euphrates in Deir ez-Zor. Like in present day Ukraine, many foreigners from China to Brazil traveled to Syria and Iraq and fought side by side with local forces to defeat this terrorist group. One of them was Libre Flot.

Libre Flot went to Syria due to his love for life, humanity, and freedom. He is a true internationalist, that he saw the suffering afar as his own suffering, the fight against tyranny in a foreign land as his own fight. Yet upon his return, he did not receive a hero welcome, but was followed by police and had his phone wiretapped. He was arrested on the 8th of December 2020, and based on fabricated claims and flimsy evidence, he was put into pre-trial detention and solitary confinement for 15 months, under the pretense of him being the leader of a terrorist organization.

While the French media and some politicians are singing praises of the volunteers fighting in Ukraine; and while the French military is still continuing their so-called anti-terrorism operation in Mail, Chad and other countries, Libre Flot – a person whose only crime was fighting against actual terrorists in a foreign land in defense of its people, was locked away in the Bois-d’Arcy prison until less than two weeks ago.

Libre Flot is persisting on his hunger strike in a hospital as we speak. He has already lost 16kg but remains strong in his spirit and is determined to fight for his freedom. Today, the 4th of April, is a symbolic day. Not only it is Libre Flot’s birthday; it is also the birthday of Abdullah Öcalan, who has been serving a life sentence in Turkey since 1999. Today, we are here not only to show our support for Libre Flot, but also to demonstrate our solidarity with all political prisoners across the world.

On this day, thirty-seven days since the start of his hunger strike, we demand an immediate end to this grotesque display of injustice. We demand the release of Libre Flot at once. We condemn this corrupted justice system that had taken away Libre Flot and many others freedom based on the presumptions of guilt. We condemn this logic of anti-terrorism that has been employed by the French state and many other states to silence political activists and dissidents. We condemn the French state’s hypocrisy, which shamelessly violates their own motto “Liberty, Equality, Fraternity” and prosecutes those who actually fight for it.

Solidarity with Libre Flot!

Solidarity with all political prisoners!

No one is free until we are all free!

From an international group of people
in solidarity with Libre Flot

4.4.2022

Bohaterowie i “Terroryści”

Oświadczenie na Międzynarodowy Dzień Akcji Solidarności z Libre Flot

24 lutego rosyjskie wojsko rozpoczęło wojnę przeciwko Ukrainie. Ta brutalna wojna wstrząsnęła wieloma osobami na całym świecie. W odpowiedzi tysiące obcokrajowców przyjechało na Ukrainę, aby wziąć udział w jej obronie. Są oni witani w Ukrainie z otwartymi ramionami, bez względu na ich poglądy polityczne. Wielu ludzi na całym świecie, zwłaszcza na Zachodzie, a nawet niektóre rządy, czci ich jako bohaterów.

W tym samym czasie siedem lat temu siły kurdyjskie wyzwoliły Kobani w północnej Syrii z rąk bojowników Państwa Islamskiego, którzy dopuszczali się niewyobrażalnego okrucieństwa wobec ludności. Musiały jednak minąć kolejne cztery lata, zanim kurdyjskie i arabskie Syryjskie Siły Demokratyczne zdobyły ich ostatnią twierdzę na wschodnim brzegu Eufratu w Deir ez-Zor.

Podobnie jak w dzisiejszej Ukrainie, wielu obcokrajowców, od Chin po Brazylię, pojechało do Syrii i Iraku i walczyło ramię w ramię z miejscowymi siłami, aby pokonać tę grupę terrorystyczną. Jednym z nich był Libre Flot.

Libre Flot pojechał do Syrii z miłości do życia, człowieczeństwa i wolności. Jest prawdziwym internacjonalistą, który widział cierpienie w dalekich krajach jako swoje własne cierpienie, a walkę z tyranią na obcej ziemi jako swoją własną walkę. Jednak po powrocie do kraju nie spotkał się z przyjęciem godnym bohatera, lecz był śledzony przez policję i założono mu podsłuch na telefon. Został aresztowany 8 grudnia 2020 r. i na podstawie sfabrykowanych zarzutów i słabych dowodów trafił na 15 miesięcy do aresztu śledczego i izolatki pod pretekstem, że jest przywódcą organizacji terrorystycznej.

Podczas gdy francuskie media i niektórzy politycy wychwalają ochotników walczących w Ukrainie, a francuskie wojsko kontynuuje tzw. operację antyterrorystyczną w Mali, Czadzie i innych krajach, Libre Flot — osoba, której jedynym przestępstwem była walka z prawdziwymi terrorystami na obcej ziemi w obronie tamtejszych obywateli — jeszcze niecałe dwa tygodnie temu był zamknięty w więzieniu Bois-d’Arcy.

Obecnie Libre Flot kontynuuje strajk głodowy w szpitalu. Schudł już 16 kg, ale pozostaje silny duchem i jest zdeterminowany, by walczyć o swoją wolność. Dzisiejszy dzień, 4 kwietnia, jest dniem symbolicznym. To nie tylko urodziny Libre Flot, to także urodziny Abdullaha Öcalana, który od 1999 r. odsiaduje w Turcji wyrok dożywocia. Dziś jesteśmy tu nie tylko po to, by okazać nasze wsparcie dla Libre Flot, ale także, by zademonstrować naszą solidarność ze wszystkimi więźniami politycznymi na całym świecie.

Dzisiaj, trzydzieści siedem dni od rozpoczęcia strajku głodowego, żądamy natychmiastowego zakończenia tego groteskowego przejawu niesprawiedliwości. Żądamy natychmiastowego uwolnienia Libre Flota.

Potępiamy skorumpowany wymiar sprawiedliwości, który odebrał Libre Flotowi i wielu innym wolność na podstawie domniemania winy. Potępiamy logikę antyterrorystyczną, którą państwo francuskie i wiele innych państw stosowało w celu uciszenia działaczy politycznych i dysydentów. Potępiamy hipokryzję państwa francuskiego, które bezwstydnie łamie swoje własne motto „Wolność, Równość, Braterstwo” i ściga tych, którzy o nie walczą.

Solidarność z Libre Flot!

Solidarność z wszystkimi
więźniami politycznymi!

Nikt nie będzie wolny,
dopóki wszyscy nie będziemy wolni!

Od międzynarodowej grupy osób
solidaryzujących się z Libre Flot

4.4.2022

Certains sont des héros, alors que d’autres sont des terroristes

Déclaration pour la journée internationale de soutien à Libre Flot.

Le 24 février l’armée russe à lancé sa guerre de conquête contre l’Ukraine. Cette guerre brutale a créé un sentiment de choc à travers le monde. En réponse, des milliers d’internationaux se sont précipités en Ukraine pour participer à la défense. Ils sont reçus à bras ouverts, peu importe leur point de vue politique. Nombreux sont ceux à travers le monde à les considérer comme des héros, particulièrement dans l’Ouest et même certains gouvernements.

A la même saison sept ans plus tôt, les forces emmenées par les Kurdes ont libéré la région de Kobanê dans le nord est de la Syrie des militants de l’Etat Islamique qui y avaient infligé une cruauté inimaginable à la population. Mais il faudra quatre ans de plus pour que les Forces Démocratiques Syriennes Kurdo-Arabes prennent leur dernier bastion sur la rive est de l’Euphrate à Deir-ez-Zor. Comme aujourd’hui en Ukraine, de nombreux internationaux de la Chine au Brésil ont fait le voyage jusqu’en Irak et en Syrie et combattu aux côté des forces locales contre ce groupe terroriste. Libre Flot était l’un d’eux.

Libre Flot est allé en Syrie à cause de son amour pour la vie, l’humanité et la liberté. En véritable internationaliste il a vu cette souffrance lointaine comme la sienne, le combat contre la tyranie dans un autre pays comme son propre combat. Malgré tout, après son retour il n’a pas reçu un accueil héroïque mais à été suivi par la police, son téléphone mis sur écoute. Il a été arrêté le 8 décembre 2020 et, sur la base d’accusation bancales et de preuves douteuses, a été placé en détention préventive à l’isolement pendant 15 mois sous le prétexte d’être le leader d’une organisation terroriste.

Pendant que les médias français et les politiques chantent les louanges des volontaires partis se battre en Ukraine, et pendant que l’armée française continue ses soit-disant opérations antiterroriste au Mali, au Chad et dans d’autres pays, Libre Flot -quelqu’un dont le seul crime a été de combattre un véritable groupe terroriste dans un pays étranger pour défendre la liberté de son peuple à été enfermé dans la prison de Bois D’Arcy jusqu’à aujourd’hui.

Libre Flot est toujours en grève de la faim à l’heure où nous parlons. Il a déjà perdu 16kg mais son esprit reste fort et sa détermination à se battre pur sa liberté reste inchangée. Aujourd’hui, le 4 avril, est un jour symbolique. Pas seulement parce que c’est l’anniversaire de Flot ; c’est aussi l’anniversaire d’Abdullah Ocalan qui purge une peine de prison à vie en Turquie depuis 1999. Aujourd’hui nous sommes réunis, pas seulement pur montrer notre solidarité à Libre Flot, mais aussi pour montrer notre solidarité avec tous les prisonniers politiques autour du monde.

Aujourd’hui, 37 jours après le début de sa grève de la faim nous exigeons la fin de cette grotesque parodie de justice. Nous exigeons son immédiate libération. Nous condamnons ce système judiciaire corrompu qui a privé Libre Flot et tant d’autres de leur liberté sur la base de la présemption de culpabilité. Nous condamnons la logique antiterroriste qui est employee par l’état français et tant d’autres pour réduire au silence les activistes politiques et les dissidents. Nous condamnons l’hypocrisie de l’état français qui violes éhontément sa propre devise “Liberté, Égalité, Fraternité” et persécute celles et ceux qui se battent pour la respecter.

Solidarité avec Libre Flot !

Solidarité avec tous les prisonniers politiques !

Personne n’est libre
tant que tout le monde n’est pas libre !

Un groupe international de solidarité à Libre Flot.

4.4.2022

Call to Action: International Day Of Solidarity April 4th, 2022

On Dec 8, 2020 a group of seven people were arrested by the French state for alleged terrorist association. All but one of them have been released with no specific charges beyond ‘criminal conspiracy,’ a charge that can be used to enhance sentences and strip away rights. Libre Flot was transferred to solitary confinement days after his arrest and is the only one of those arrested still behind bars.

Throughout his incarceration, the French state has attempted to say that Flot’s actions of joining the liberatory struggle against the Islamic State is the same as those who traveled to Syria to join ISIS.

As of Feb 27, Flot began a hunger strike in protest of the 14-plus months of pretrial detention, the allegation that seven people who did not even know one another committed a conspiracy, and the attempts of the French state to assert that those who fought the Islamic State are no different than the ISIS members they opposed.

On the 24th of March, after having lost a lot of weight and presenting health problems, Libre Flot was hospitalized. 

The 4th of April will be his 36th day of hunger strike. 

The 4th of April is also his birthday. 

On this day, we call for an international day of solidarity. We call upon all comrades and every decent human being with a sense of justice to protest outside French embassies, consulates or institutes, or to find any other way to voice their objection to this blatant injustice.

DESTROY ALL PRISONS. FREEDOM FOR INCARCERATED COMRADES.

Giornata internazionale di solidarietà – 4 Aprile 2022

L’8 dicembre 2020un gruppo di 7 persone sono state arrestate dalla statao franceseper presunte associazione terrorista. Tutti sono stati in seguito rilasciati senza specifiche accuse a loro carico a parte “cospirazione criminale”, un’accusa che può essere usata per aggravare sentenze e sottrarre diritti.

Libre Flot è stato invece trasferito in isolamento pochi giorni dopo il suo arresto ed è tutt’ora l’unico in stato d’arresto. Per tutta la durata della sua detenzione, lo stato francese ha tentato di equiparare la partecipazione di Libre nella lotta contro lo Stato Islamico a quella di coloro che si sono recati in Siria per unirsi a ISIS.

Il 27 febbraio Flot ha cominciato uno sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione preventiva, lunga ormai più di 14 mesi, contro l’accusa di cospirazione e contro il tentativo di mettere sullo stesso piano chi ha combattuto ISIS ed i membri dello stesso Stato Islamico.

Il 24 marzo, dopo aver perso molto peso, poiché presentava diversi problemi di salute, Libre è stato ricoverato in ospedale.

Il 4 aprile passerà il suo 36° giorno in sciopero della fame.

Il 4 aprile è anche il giorno del suo compleanno.

In questo giorno lanciamo una giornata internazionale di solidarietà. Chiediamo ai compagni ed alle compagne e ad ogni essere umano con ancora un senso di giustizia di protestare di fronte alle ambasciate, ai consolati ed alle sedi di istituzioni francesi o in qualsiasi altro modo utile a condannare questa enorme ingiustizia.

Fuoco alle prigioni

Libertà per i compagn* incarcerat*

Aktionsaufruf: Internationaler Tag der Solidarität 4. April 2022

Am 8. Dezember 2020 wurde eine Gruppe von sieben Personen vom französischen Staat wegen angeblicher terroristischer Vereinigung verhaftet. Bis auf eine Ausnahme wurden alle wieder freigelassen, ohne dass eine konkrete Anklage erhoben wurde, die über die „kriminelle Verschwörung“ hinausgeht, eine Anklage, die dazu verwendet werden kann, das Strafmaß zu erhöhen und Rechte zu entziehen. Libre Flot wurde wenige Tage nach seiner Verhaftung in Einzelhaft verlegt und ist der einzige der Verhafteten, der noch hinter Gittern sitzt.

Während seiner gesamten Inhaftierung hat der französische Staat versucht zu behaupten, dass Flots Handeln, sich dem Befreiungskampf gegen den Islamischen Staat anzuschließen, dasselbe ist wie das derjenigen, die nach Syrien gereist sind, um sich dem ISIS anzuschließen.

Seit dem 27. Februar befindet sich Flot im Hungerstreik, um gegen die mehr als 14-monatige Untersuchungshaft zu protestieren, gegen die Anschuldigung, dass sieben Personen, die sich nicht einmal kennen, eine Verschwörung begangen haben, und gegen die Versuche des französischen Staates zu behaupten, dass diejenigen, die gegen den Islamischen Staat gekämpft haben, sich nicht von den ISIS-Mitgliedern unterscheiden, die sie bekämpft haben.

Am 24. März wurde Libre Flot ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er stark abgenommen hatte und gesundheitliche Probleme aufwies.

Der 4. April wird sein 36. Tag des Hungerstreiks sein.

Der 4. April ist auch sein Geburtstag.

An diesem Tag rufen wir zu einem internationalen Tag der Solidarität auf. Wir rufen alle Gefährt*innen und jeden anständigen Menschen mit Gerechtigkeitssinn auf, vor den französischen Botschaften, Konsulaten oder Instituten zu protestieren oder eine andere Möglichkeit zu finden, ihren Protest gegen diese unverhohlene Ungerechtigkeit zu äußern.

Zerstört alle Gefängnisse.

Freiheit für die eingekerkerten Gefährt*innen.

Призыв к проведению акций солидарности 4 апреля 2022 года

8 декабря 2020 года французское государство арестовало группу из семи человек за предполагаемую связь с террористами. Все они, кроме одного, были освобождены без предъявления обвинений, кроме подозрений в “преступном сговоре” – это может быть использовано для увеличения срока заключения и лишения прав. Товарища Либр Фло перевели в одиночную камеру через несколько дней после ареста, и он единственный из арестованных до сих пор находится за решеткой.

На протяжении всего срока заключения французские власти ссылались на то, что участие Фло в освободительной борьбе против Исламского государства равнозначно преступлению тех, кто поехал в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ.

С 27 февраля Фло начал голодовку в знак протеста против 14 с лишним месяцев предварительного заключения, обвинения в заговоре с людьми, которые даже не знали друг друга, и попыток французского государства очернить его борьбу.

24 марта, Либр Фло госпитализировали, он сильно похудел, начались серьезные проблемы со здоровьем.

4 апреля будет 36-й день его голодовки. 

4 апреля – это также его день рождения. 

В этот день мы призываем к проведению международного дня солидарности. Мы призываем всех товарищей и неравнодушных людей с чувством справедливости провести акции протеста у посольств, консульств или институтов Франции или найти любой другой способ выразить свое несогласие с этой вопиющей несправедливостью.

ДОЛОЙ ТЮРЬМЫ! СВОБОДУ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОВАРИЩАМ!