Tag Archives: Latest

Aktualizacja: 4 kwietnia i zwolnienie Libre Flot

W miniony poniedziałek, 4 kwietnia byliśmy świadkami entuzjastycznych reakcji na wezwanie do działania w ramach solidarności z Libre Flot. W całej Europie odbyły się akcje, w tym demonstracje przed ambasadami i konsulatami Francji; akcje pisania listów i inne formy wsparcia były widoczne także w innych częściach świata, aż po Rosję i Stany Zjednoczone. To porywające, że w tak krótkim czasie i bez koordynacji udało się uzyskać tak duże międzynarodowe poparcie.

Kopenhaga, Dania:
https://www.facebook.com/100066679933862/posts/314812434084752/

Albi, Francja
https://www.youtube.com/watch?v=QLLOvL7-0Is

Marsylia, Francja
https://twitter.com/tkns_mars/status/1511461218279641088

Monachium, Niemcy:
https://www.instagram.com/p/Cb8PvXIsmCB/

Ateny, Grecja:
https://twitter.com/laf_portal/status/1511015657001086978

Thessaloniki, Grecja:
https://libertasalonica.wordpress.com/2022/04/04/victoire-a-la-greve-de-la-faim-du-militant-social-et-revolutionnaire-international-libre-flot/

Kraków, Polska:
https://www.facebook.com/323270878171872/posts/1333983450433938/

Lizbona, Portugalia
https://sansnom.noblogs.org/archives/11510

Bern & Genewa, Szwajcaria:
https://barrikade.info/article/5100

Bristol, UK:
https://kurdistansolidarity.net/2022/04/04/some-are-heroes-while-others-are-terrorists/

Kyiv, Ukarina:
https://solidaritytodecember8.wordpress.com/2022/04/04/kiev-solidarity-to-libre-flot/

Inne miejsca
https://expansive.info/Libre-Flot-amour-et-solidarite-internationale-3230

4 kwietnia wieczorem Libre Flot zdecydował się zakończyć strajk głodowy z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. W czwartek, 7 kwietnia Libre Flot został zwolniony na mocy postanowienia sędziego z powodów medycznych i przewieziony do cywilnego szpitala, gdzie został poddany leczeniu.
Należy jednak podkreślić, że nie jest to koniec jego walki, nie należy też zaprzestać międzynarodowego wsparcia dla niego.

Libre Flot jest zobowiązany do regularnego zgłaszania się na policję i musi nosić elektroniczną bransoletkę. Co więcej, sędzia ma prawo wrzucić go z powrotem do więzienia, jeśli jego stan zdrowia się poprawi.

Oświadczenie Libre Flota o zakończeniu strajku głodowego:

Te prawie 16 miesięcy spędzone w odosobnieniu pozostawiło we mnie o wiele więcej konsekwencji fizycznych, ale przede wszystkim psychicznych i mentalnych niż 10 miesięcy wojny w Syrii.

[Więcej] nawet niż to, co przeżyłem podczas wyzwolenia Raqqi, stając twarzą w twarz z oddziałami Daesh broniącymi zaciekle stolicy swojego kalifatu,

Pozostaję oszołomiony nie tylko cenzurą, jaka otacza moją sytuację, ale przede wszystkim milczeniem wobec mojej uzasadnionej i rozsądnej prośby ze strony rządu francuskiego, PNAT (Krajowej Prokuratury Antyterrorystycznej) i sędziego śledczego Jeana-Marca Herbauta, demonstrujących w ten sposób wybór, by pozwolić mi umrzeć!

Jednak w dniu moich urodzin, po 36 dniach strajku głodowego, kiedy mój stan zdrowia staje się bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek, dokonuję wyboru życia jako odrodzenia, nowego życia, które tej wiosny towarzyszy i odwraca się od potencjalnego śmiertelnego wyniku. 4 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00 postanowiłem zatankowaćdo pełna.

Ale nic się teraz nie kończy, pozostaję zamknięty, pogrzebany żywcem i bardziej niż kiedykolwiek liczę na Wasze wsparcie i apel o solidarność.

Powtarzam, że proszę jedynie o traktowanie mnie jak wszystkich współoskarżonych, czyli o zwolnienie mnie na czas, aby móc wykazać oszczerczą stronę tego haniebnego oskarżenia o terroryzm, które nie trzyma się kupy.

Z pozdrowieniami i szacunkiem,

Libre Flot.

Libre Flot o swoim zwolnieniu:

Dzisiaj, 7 kwietnia 2022 r., zostałem zwolniony z powodów medycznych, pod nadzorem elektronicznej bransolety…

Zostałem przeniesiony do szpitala na wolności, aby skorzystać z wszelkiej niezbędnej opieki wynikającej z tego długiego okresu wycieńczenia. Będę mógł skupić się na odbudowie mojego ciała, intelektu i psychiki.

To dla mnie wspaniała wiadomość, choć droga do rozbicia fikcji oskarżenia o terroryzm, znanej jako afera 8.12, jest zapewne jeszcze długa.

Ale nie zapomniałem o Was i chciałbym z całego serca podziękować wszystkim ludziom, organizacjom i grupom, które mnie wspierały i rozpowszechniały.

Nie mam słów, by wyrazić moją wdzięczność!

Jeszcze raz dziękuję,

BERXWEDAN JIYAN E!

Libre Flot

Przetłumaczono z: https://soutien812.blackblogs.org/2022/04/07/libre-flot-a-mis-fin-a-sa-greve-et-est-libere-pour-raison-medicale/

To, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, było małym, ale znaczącym krokiem międzynarodowej solidarności i walki więziennej. Mimo to nie ma czasu na samozadowolenie. Na całym świecie wiele osób pozostaje w więzieniach. Wzywamy do nieustannego wspierania Libre Flot i wszystkich więźniów, dopóki wszyscy nie będą wolni.

UPDATE: The 4th of April and the release of Libre Flot

Last Monday, the 4th of April, we saw enthusiastic responses to the call of action in solidarity with Libre Flot. There were actions across Europe including demonstrations in front of French embassies and consulates; letter writing events and other forms of support were also seen in other parts of the world, as far as Russia and the United States. It is exhilarating to see the amount of international support generated organically in such short amount of time and without coordination.

Copenhagen, Denmark:
https://www.facebook.com/100066679933862/posts/314812434084752/

Albi, France:
https://www.youtube.com/watch?v=QLLOvL7-0Is

Marseille, France:
https://twitter.com/tkns_mars/status/1511461218279641088

Munich, Germany:
https://www.instagram.com/p/Cb8PvXIsmCB/

Athens, Greece:
https://twitter.com/laf_portal/status/1511015657001086978

Thessaloniki, Greece:
https://libertasalonica.wordpress.com/2022/04/04/victoire-a-la-greve-de-la-faim-du-militant-social-et-revolutionnaire-international-libre-flot/

Krakow, Poland:
https://www.facebook.com/323270878171872/posts/1333983450433938/

Lisbon, Portugal
https://sansnom.noblogs.org/archives/11510

Bern & Geneva, Switzerland:
https://barrikade.info/article/5100

Bristol, UK:
https://kurdistansolidarity.net/2022/04/04/some-are-heroes-while-others-are-terrorists/

Kyiv, Ukraine:
https://solidaritytodecember8.wordpress.com/2022/04/04/kiev-solidarity-to-libre-flot/

More locations:
https://expansive.info/Libre-Flot-amour-et-solidarite-internationale-3230

In the evening of the 4th, Libre Flot decided to end the hunger strike amidst deteriorating health. Later on Thursday, the 7th of April, Libre Flot was released by order of the judge based on medical reason, and was transferred to a civilian hospital to receive recovery treatment.

However, it needs to be stressed that this is not the end to his struggle, nor the international support for him should ceased. Libre Flot is obligated to report to the police regularly and is required to wear an electronic bracelet. More over, it is the prerogative of the judge to throw him back into jail should his health improves.

Libre Flot’s statement on the end of his hunger strike:

While these almost 16 months of solitary confinement have left me with much more consequences both physical but above all mental and psychological than 10 months of war in Syria.

Even as I survived the liberation of Raqqa, facing Daesh troops defending tooth and nail the capital of their caliphate,

I remain flabbergasted not only by the censorship that is made around my situation, but especially in front of the silence vis-à-vis my legitimate and reasonable request on the part of the French government, the PNAT (National Anti-Terrorist Prosecutor’s Office), the investigating judge Jean-Marc Herbaut, thus demonstrating their choice to let me die!

Yet on this birthday, after 36 days of hunger strike when my state of health becomes more hazardous than ever, I make the choice of life as a rebirth, a new life that this spring accompanies and turns its back on a potential fatal outcome. This April 4, 2022 at 6 p.m., I decided to refuel.

But nothing ends now, I remain locked up, buried alive and more than ever, I hope for your support and call for solidarity.

I reiterate that I ask only to be treated like all co-accused, namely to be released the time to be able to demonstrate the slanderous side of this shameful terrorist accusation that does not hold water.

Greetings and respect,

Libre Flot.

Libre Flot’s message regarding his release:

Today, 7 April 2022, I have been released, under electronic bracelet, for medical reasons…

I have been transferred to a hospital, free, to benefit from all the care necessary as a result of this long period of inanition. I will be able to focus on rebuilding my body, my intellect and my psyche.

This is great news for me, although the road ahead to shatter the charade of the terrorist accusation, known as the 8.12 affair, is probably still long.

But I have not forgotten you and I would like to thank from the bottom of my heart all the people, collectives and organizations that supported me and spread the word.

I have no words to express my gratitude!

Thank you again,

BERXWEDAN JIYAN E!

Libre Flot

Translated from: https://soutien812.blackblogs.org/2022/04/07/libre-flot-a-mis-fin-a-sa-greve-et-est-libere-pour-raison-medicale/

What happened last week was a small yet significant step of international solidarity as well as prison struggle. Nonetheless, there is no time to be complacent. Many more remain locked up across the world. We call for the continuous support for Libre Flot and all prisoners until everyone is free.